Algemeen Pensioenfonds

Het APC verzorgt het pensioen van ongeveer 21.839 overheidsdienaren en gewezen overheidsdienaren, onder wie 10.499 gepensioneerden.

Het APC investeert de ontvangen pensioenpremie lokaal en in het buitenland. Dit geschiedt voornamelijk in obligaties, hypotheken, aandelen en onroerend goed. De premies en het rendement op investeringen vormen de geldmiddelen waarmee de pensioenen nu en in de toekomst worden gefinancierd.

Per 31 december 2022 heeft de groep NAf 5.585 miljoen aan bezittingen (2021: NAf 5.968 miljoen). De dekkingsgraad van de APC Groep, gedefinieerd als de verhouding tussen het pensioenvermogen en de voorziening voor pensioenverplichtingen, bedraagt 103,7% ultimo 2022 (ultimo 2021: 111,5%). Het per ultimo 2022 beschikbaar aanwezig vermogen is daarom voldoende om aan de pensioenverplichtingen te voldoen.

Structuur van het Fonds

Het hoogste orgaan van het fonds is het bestuur bestaande uit zeven leden: een onafhankelijke voorzitter die tevens lid is, drie werknemersbestuursleden (van wie één de gepensioneerden vertegenwoordigt) en drie werkgeversbestuursleden.

Het bestuur wordt in de uitvoering van zijn taken met betrekking tot het beleggen van het vermogen van het fonds bijgestaan door een beleggingscommissie bestaande uit externe beleggingsadviseurs. Voorts wordt het bestuur met betrekking tot aangelegenheden betreffende de financiële administratie, de financiële verslaggeving en de interne en externe controle bijgestaan door een auditcomité bestaande uit drie leden. Het fonds heeft ook een adviesraad inzake beoordeling van bezwaarschriften ter zake van pensioenbeslissingen, die het bestuur adviseert over te nemen besluiten naar aanleiding van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot pensioenbeslissingen.

De dagelijkse leiding van het fonds ligt bij de directie. De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De directie wordt ondersteund door een managementteam bestaande uit vier managers.

Onze Missie

Het missionstatement van het fonds luidt als volgt.
Wij zijn toonaangevend door jarenlange ervaring van onze pensioen- en beleggingsexperts, kapitaalkrachtig door een verantwoord investeringsbeleid en betrouwbaar door het waarborgen van het pensioen voor onze deelnemers.

Visie

Wij zijn dé pensioen- en beleggingsexperts van Curaçao.