Pensioen opbouwen

Ik bouw Pensioen op

U bouwt pensioen op en staat midden in het leven. Soms moet u beslissingen nemen die van invloed kunnen zijn op de opbouw van uw pensioen. Om ervoor te zorgen dat wij uw pensioen op een juiste wijze kunnen beheren, verzoeken wij u belangrijke wijzigingen in uw situatie tijdig aan ons door te geven.


Meer weten over het ouderdomspensioen?


Uw
situatie
verandert:
Pensioen en AOV-uitkering

De pensioengerechtigde leeftijd lag op 60 jaar en ligt vanaf 1 januari 2016 op 65 jaar, met uitzondering van deelnemers die gedurende 2016 zestig jaar worden en deelnemers die vóór 1 januari 2016 een vut-uitkering genieten. Deze behouden pensioenleeftijd van 60 jaar. Deze wijzigingen zijn door de overheid na overleg met de overheidsvakbonden met ingang van 1 januari 2016 doorgevoerd. Onderdeel van deze wijziging is, dat de pensioenleeftijd is verhoogd naar 65 jaar en dat de pensioenopbouw thans op het middelloon principe is gebaseerd. Tevens is de indexatieverplichting van onvoorwaardelijke indexatieverplichting omgezet in een voorwaardelijke indexatieverplichting. Vanaf het moment van pensionering komt uw inkomen te bestaan uit twee bestanddelen. Naast het door u opgebouwde ouderdomspensioen, ontvangt u vanaf


de leeftijd van 65 jaar ook de wettelijke AOV-uitkering. Heeft u vanaf uw 15de levensjaar op Curaçao gewoond en vanaf uw 25ste levensjaar in overheidsdienst gewerkt en ouderdomspensioen opgebouwd? Dan leveren het ouderdomspensioen en de AOV-uitkering samen u een bruto-inkomen op van circa 70 procent van het laatstverdiende salaris indien de orderdomspensioen (grotendeels) is opgebouwd onder de eindloonpensioenregeling. Voor deelnemers die na 1 januari 2016 pensioenaanspraken opbouwen ligt het anders, omdat de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2016 volgens het middelloonsysteem geschied. Het ouderdomspensioen samen met de AOV-uitkering levert dan een bruto-inkomen op van circa 70 procent van het middelsom van het salaris verdient over de gehele duur van de dienstverband bij de overheid.