Premie WW


Premie WW

De premie Weduwen en Wezenpensioen (Premie WW) is een premie die alle gepensioneerde ambtenaren betalen die:

 • Alle personen die op grond van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke benoeming werkzaam zijn voor de overheid, tenzij bij wet anders is bepaald.

 • Personeel die werkzaam zijn bij de Publiekrechtelijke instanties zoals, CBCS, SVB, ARC, APC, UoC, en BIE

APC geeft aan deelnemers en pensioengerechtigden, die aan de gestelde voorwaarden voldoen een Weduwen of Wezen uitkering. Deze uitkering is bedoeld om uw nabestaanden van een inkomen te voorzien mocht u onverhoopt komen te overlijden.

Vragen over Premie WW? Mail ons met vermelding van 'Premie WW'


Waarom Premie WW correctie?

APC heeft geconstateerd dat bij een aantal van de betrokken gepensioneerden, mogelijk onterecht premie WW is ingehouden of gerestitueerd. Na constatering heeft APC besloten om dit te corrigeren bij alle betrokken gepensioneerden. Het onderzoek is in afrondende fase en is met uiterste zorg behandeld. Het betreft een complexe materie met vele varianten en wetswijzigingen over de jaren heen.
Wie komen er in aanmerking voor een restitutie Premie WW? 1. APC deelgenoten die voor 1-1-1998 met pensioen zijn gegaan en waarbij premie WW is ingehouden en de inhouding niet is gestopt vanaf het moment waarop er geen pensioengerechtigde betrekkingen meer waren.
 2. APC deelgenoten die in dienst waren voor 1-1-1998, en werkzaam waren op 1-1-1998 en vóór 1-1-2002, zijn gepensioneerd, waarbij premie WW is ingehouden en de inhouding is niet gestopt vanaf het moment dat er geen pensioengerechtigde betrekkingen meer waren.
 3. APC deelgenoten die in dienst waren voor 1-1-1998, en werkzaam op 1-1-1998 en na 1-1-2002 zijn gepensioneerd, waarbij premie WW is ingehouden.
 4. APC deelgenoten die na 1-1-1998 deelnemer aan de pensioenregeling zijn geworden en inmiddels zijn gepensioneerd en waarbij premie WW is ingehouden.


Inmiddels hebben alle gepensioneerden een brief van APC ontvangen. In de brief wordt duidelijk aangegeven of u wel of niet in aanmerking komt en zo ja voor welk bedrag. Mocht u geen brief hebben ontvangen neem dan contact met ons op. Belangrijk is uiteraard, dat bij APC uw juiste adres bekend is! Ga naar “opgeven recente contact gegevens” voor het geval u vermoedt dat APC niet uw recente adres heeft.


Betreft het een overleden deelgenoot?

Van de bovengenoemde groepen kunnen de nabestaanden ook aanspraak maken op de nog te plegen restitutie indien onjuist Premie WW is ingehouden. APC verschaft informatie alleen aan degenen die met schriftelijke bescheiden kunnen aantonen nabestaande te zijn van de overleden gepensioneerde van APC. Het verzoek voor informatie, door een nabestaande dient schriftelijk te worden ingediend. Voor het daadwerkelijk restitueren van eventueel onjuist ingehouden premie WW dient een verklaring van erfrecht te worden overlegd. Hierbij moet blijken dat de verzoeker een directe erfgenaam is van de overleden gepensioneerde.

Belangrijke aanvullende informatie:
 • De informatie die wij vooraf kunnen geven is beperkt tot het melden aan de aanvrager of er sprake is van restitutie. Daarmee kan de aanvrager bepalen of het interessant is om het aanvraagproces voor een verklaring van erfrecht op te starten.
 • Dit geldt alleen voor verzoekers die niet beschikken over een actuele verklaring van erfrecht.
 • De kosten van de verklaring van erfrecht zijn voor rekening van de aanvrager(s).

 • Klik hieronder om het formulier te downloaden voor het indienen van de vereiste stukken en uw bankgegevens voor uitbetaling Premie WW voor nabestaanden.


  Formulier bankgegevens uitbetaling Nabestaanden Premie WW  Vragen over Premie WW Correctie?