Chat with us, powered by LiveChat

Premie WW


Premie WW

De premie Weduwen en Wezenpensioen (Premie WW) is een premie die alle gepensioneerde ambtenaren betalen die:

  • Alle personen die op grond van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke benoeming werkzaam zijn voor de overheid, tenzij bij wet anders is bepaald.

  • Personeel die werkzaam zijn bij de Publiekrechtelijke instanties zoals, CBCS, SVB, ARC, APC, UoC, en BIE

APC geeft aan deelnemers en pensioengerechtigden, die aan de gestelde voorwaarden voldoen een Weduwen of Wezen uitkering. Deze uitkering is bedoeld om uw nabestaanden van een inkomen te voorzien mocht u onverhoopt komen te overlijden.

Vragen over Premie WW? Mail ons met vermelding van 'Premie WW'


Waarom Premie WW correctie?

APC heeft geconstateerd dat bij een aantal van de betrokken gepensioneerden, mogelijk onterecht premie WW is ingehouden of gerestitueerd. Na constatering heeft APC besloten om dit te corrigeren bij alle betrokken gepensioneerden. Het onderzoek is in afrondende fase en is met uiterste zorg behandeld. Het betreft een complexe materie met vele varianten en wetswijzigingen over de jaren heen.


Hoe weet u of u daadwerkelijk voor Premie WW correctie in aanmerking komt?

In de maand juli ontvangen alle gepensioneerden een brief van APC. In de brief wordt duidelijk aangegeven of u wel of niet in aanmerking komt en zo ja voor welk bedrag. Er zijn 3 groepen te onderscheiden die allemaal een brief ontvangen:

  1. Een groep gepensioneerde heeft nooit premie WW betaald
  2. Een groep gepensioneerde heeft terecht premie WW betaald
  3. Een groep gepensioneerden heeft te veel premie WW betaald. Deze groep komt mogelijk in aanmerking voor restitutie.

Belangrijk is uiteraard, dat bij APC uw juiste adres bekend is! Ga naar “opgeven recente contact gegevens” voor het geval u vermoedt dat APC niet uw recente adres heeft.

Vragen over Premie WW Correctie?


Premie WW