TIPS Pensioen


Uitbetalen Pensioen:

Volgens het Landsbesluit van de Pensioenlandsverordening Overheidsdienaren kan een deelnemer in één keer een opgebouwd pensioen laten uitbetalen of te wel afkopen, mits voldaan wordt een aantal bij pensioenlandsverordening (wettelijk) bepaalde voorwaarden.

De afkoop van een pensioen, in één keer is conform de landsverordening mogelijk:
  • Indien een pensioen, niet zijnde een invaliditeitspensioen, het bij wet bepaalde bij bedrag niet te boven gaat.
  • Het bepaalde bedrag van de landsverordening, is vastgesteld op NAF. 200,-- per maand. Met andere woorden, mocht het bedrag voor afkoop in een keer net boven de tweehonderd gulden bedragen, zoals bijvoorbeeld NAF. 201,-- , dan mag het APC de afkoop niet in een keer uitkeren.
  • De éénmalige uitkering wordt berekend aan de hand van de voor het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen respectievelijk het wezenpensioen bij het landsbesluit behorende afkooptabel.
  • Het vastgestelde bedrag kan door het bestuur van het APC worden gewijzigd, doch uitsluitend voor zover de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, daartoe aanleiding geeft.

De afkoop van een pensioen, in één keer is conform de landsverordening niet mogelijk:
  • ten aanzien van een nabestaandenpensioen of een bijzonder nabestaandenpensioen, indien bij overlijden waaraan het recht op pensioen wordt ontleend, ook een recht bestaat op wezenpensioen ten laste van het fonds;
  • in het geval het een tijdelijk pensioen betreft.