Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, 2e kwartaal 2017

Willemstad – De directie van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC of het Fonds) geeft een samenvatting van de beleggingsresultaten van het Fonds voor het eerste halfjaar van 2017 en de dekkingsgraad evenals de ontwikkelingen op de financiële markten tot en met 30 juni 2017.

 

De hoofdpunten van dit persbericht zijn samengevat in de volgende tabel, alle bedragen zijn in miljoenen opgenomen.

De dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (hierna APC of het Fonds) bedroeg per eind juni 2017 ca. 105%. Ten opzichte van 31 december 2016 (101%) betreft dit een stijging met ca. 4%, mede dankzij het positief rendement van 5% dat op de beleggingen werd geboekt over het eerste halfjaar. De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbaar vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen en geeft de mate aan waarin het Fonds in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen   Het pensioenvermogen en het belegd vermogen van het Fonds bedroegen respectievelijk NAf 4.699 miljard en NAf 4.503 miljard waarvan NAf 1.904 miljard belegd in het binnenland en NAf 2.599 miljard belegd in het buitenland.
Marktomgeving beleggingen

Het eerste halfjaar is positief verlopen voor de verschillende internationale financiële markten waarin APC belegt. De volatiliteit op deze markten bleef redelijk stabiel mede door de goede bedrijfsresultaten in het algemeen en het gevoerd monetair beleid van de Amerikaanse Federal Reserve bank (FED) en de Europese Centrale Bank (ECB).  De politieke risico’s in Euroland zijn sterk afgenomen, en de verkiezingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels achter de rug. Zowel in de ontwikkelde als in de opkomende markten werd een toename in de consumptieve bestedingen en investeringen waargenomen. Deze ontwikkelingen alsook het afnemend werkeloosheidspercentage in de Verenigde Staten alsook in de eurozone hadden tot gevolg dat het vertrouwen in een aansterkende groei c.q. herstel van de wereldeconomie onder beleggers is toegenomen gedurende het tweede kwartaal. Groeicijfers buiten de V.S. droegen bij aan een kapitaalvlucht vanuit de V.S. naar diverse andere markten waardoor de Amerikaanse dollar enigszins in waarde daalde ten opzichte van diverse andere valuta’s.

 

De opkomende markten maakten een goed halfjaar mee, dankzij de zwakkere Amerikaanse dollar, de afgenomen vrees voor het buitenlands handelsbeleid van president Trump en verdere hervormingen in de grotere economieën waaronder China en India.

 

Aan het einde van het tweede kwartaal nam de volatiliteit toe als gevolg van de ontwikkelingen van de olieprijs en de mogelijkheid dat de belangrijke centrale banken (FED en ECB) binnenkort een versobering van het monetair beleid dat sinds de financiële crisis werd toegepast zullen initiëren. De markt anticipeert hierbij een mogelijke renteverhoging in de VS en in de eurozone als gevolg van de verbeterde economische omstandigheden.

In de binnenlandse markt hebben zich geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan die van betekenis waren op de lokale economie gedurende het eerste halfjaar. Gedurende deze periode werd een terugval in het aantal overblijvende toeristen geconstateerd hetgeen niet zonder gevolgen zal blijven voor de lokale economie. Daartegenover hebben de vestiging van de scheepsrederij Damen in onze haven alsook de bouw van de tweede Megapier Tula een positieve impact op de lokale economie welke pas later dit jaar merkbaar zal zijn.

Rendement APC
Het rendement op de buitenlandse beleggingen van het fonds bedroeg over de eerste helft van 2017, ca. 7,2%. Het rendement op de internationale aandelenportefeuille bedroeg ruim 11%, terwijl op de obligatieportefeuille een rendement van ca. 5,4% werd geboekt. Op de binnenlandse beleggingen werd in dezelfde periode een rendement van 2,2% behaald. Het totaal rendement op de beleggingen van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao kwam over de eerste helft van het jaar uit op 5,0%.
Totale Beleggingsportefeuille per 30 juni 2017

* De cijfers in de tabel zijn afgerond

 

In dit kwartaalbericht zijn voorlopige cijfers opgenomen waarop nog geen accountantscontrole is toegepast.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015