VOORZITTER EN DIRECTEUR  APC HEBBEN AAN DE MINISTER VAN FINANCIEN HET JAARVERSLAG 2016 VAN APC OVERHANDIGD

WILLEMSTAD- Op 20 juli werd tijdens een onderhoud tussen de voorzitter, een lid van het bestuur en de directeur van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) respectievelijk drs. dhr. Philip Martis,  dhr. mr. Theo Caris en Mw. Evelyn Kruithof-Bor MBA en de Minister van Financiën dhr. Kenneth Gijsbertha en diens medewerker, de jaarrekening en het jaarverslag 2016 van het APC door de voorzitter en de Directeur van APC aan de Minister aangeboden. Hiermee is voldaan aan de vereiste van de landsverordening APC om de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar vóór 1 augustus van het lopend kalenderjaar vast te stellen en aan de Minister aan te bieden.

 

In het jaarverslag valt op dat de afgedragen premie in het boekjaar 2016 (18%) voldoende is gebleken om de kosten voor de opbouw van de pensioenaanspraken inclusief de overige actuariële kosten te dekken.

De dekkingsgraad van het fonds zoals weergegeven in de jaarrekening is per eind 2016, 101,2%.  Er kan geconcludeerd worden dat de pensioenverplichtingen per 31 december 2016 volledig gedekt worden door het aanwezig vermogen. Deze verbetering van de financiële positie van het fonds is met de recente wijziging van de pensioenregeling voor overheidsdienaren ingezet. De wijziging van de pensioenregeling welk per 1 januari 2016 is ingegaan, heeft conform verwachting geresulteerd in een evenwichtiger pensioenregeling die het mogelijk maakt de kosten beter te beheersen. De gewijzigde pensioenregeling kent een premie dat kostendekkend is. Niettemin is voor verder herstel van de financiële positie vereist dat de solide en prudent beleggingsbeleid wordt voortgezet. Het streven van het bestuur en directie is gericht op het bereiken van een dekkingsgraad van minimaal 105%. Het verder herstel van de financiële positie van het APC wordt nauwlettend gemonitord.

 

Op de foto v.l.n.r. het moment waarop het jaarverslag 2016 van APC aan de minister is overhandigd,  drs. Theo Caris, lid van het bestuur, mw. Evelyn Kruithof-Bor MBA directeur  APC, minister van Financiën dhr. Kenneth Gijsbertha, drs. Philip Martis voorzitter van het APC bestuur en mw Vanessa Gijsbertha Msc, medewerker van de minister.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015