Willemstad, 29 maart 2016

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, 4de kwartaal 2015

Willemstad – De directie van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC of het Fonds) geeft een samenvatting van de beleggingsresultaten van het Fonds tot en met het vierde kwartaal van 2015 en de dekkingsgraad per 31 december 2015 evenals de ontwikkelingen op de financiële markten tot en met december 2015.

 

De hoofdpunten van dit persbericht zijn samengevat in de volgende tabel, alle bedragen zijn in miljoenen opgenomen.

Per ultimo december 2015 bedroeg de dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao 99%. De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbaar vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen en geeft de mate aan waarin het Fonds in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen. Het pensioenvermogen en het belegd vermogen van het Fonds bedroegen respectievelijk NAf 4.448 miljoen en NAf 4.305 miljoen waarvan NAf 2.056 miljoen belegd in het binnenland en NAf 2,250 miljoen belegd in het buitenland.
Ontwikkelingen in binnen en buitenland.
De internationale financiële markten vertoonden een hoge mate van volatiliteit in het jaar 2015 gekenmerkt door lage olieprijzen door een aanzienlijke toename in de olieproductie. De verwachting dat de OPEC-landen de nodige ondersteuning zouden bieden met als resultaat een verlaging van de olieproductie bleef uit. De geanticipeerde renteverhoging door de Federal Reserve Bank van de Verenigde Staten, de FED, bleef gedurende de eerste 11 maanden van het jaar uit mede als gevolg van de lage olieprijs, de lage inflatie in de VS en de onverwachte devaluatie van de Chinese yuan. Daartegenover won de Amerikaanse dollar behoorlijk aan kracht ten opzichte van de euro en maakten beleggers zich zorgen over de gevolgen van een sterke dollar voor de Amerikaanse economie. De internationale financiële markten beschouwden het uitblijven van een renteverhoging gedurende de eerste 11 maanden van 2015 als een gebrek aan vertrouwen in het herstel van de Amerikaanse economie waardoor beleggers hun toevlucht zochten in minder risicovolle belegging categorieën. Pas in medio december 2015 besloot de FED de rente met 0.25 procentpunten te verhogen.   In de Eurozone waren de markten gedurende de eerste helft van het jaar 2015 in de ban van een GREXIT scenario als gevolg van de door hoge staatsschulden geteisterde Griekenland. Teneinde een eurocrisis te voorkomen en ter verdere stimulering van de Europese economie, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) eind januari 2015 aangekondigd dat zij de verruimingsmaatregel zou uitbreiden en voor ruim 60 miljard euro per maand aan staatsschulden zou opkopen in de periode tussen maart 2015 en september 2016. De markten reageerden gunstig op dit bericht. Daarnaast is de euro met ruim 10% in waarde gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar gedurende het jaar 2015. Gedurende het jaar 2015 had APC geen beleggingen in de eurovaluta.   De economische groeivooruitzichten voor emerging markts in het bijzonder China werd gedurende het jaar naar beneden bijgesteld hetgeen hoge volatiliteit in de markt teweegbracht vanwege de implicaties die een inkrimping van de economie in China zou hebben op de wereldwijde economie.  Het uitgangspunt is dat de Chinese centrale bank de lokale economie zal blijven ondersteunen. De economische indicatoren in Brazilië vertoonden een verslechtering in het jaar 2015.   Ook in het jaar 2015 heeft APC een actief beleggingsbeleid gevoerd in het buitenland en bleef zich inspannen om de buitenlandse beleggingsportefeuille bestendiger te maken tegen de onderkende risico’s waarbij de buitenlandse beleggingsportefeuille waar nodig is geoptimaliseerd.   APC boekte een negatief rendement van 0,4% op haar internationale beleggingsportefeuille in 2015. Het resultaat op de S&P 500-Index over dezelfde periode bedroeg 0,7% negatief, terwijl de MSCI Europe een positief resultaat van 5,5% liet zien.  De MSCI Emerging Markets Index boekte daarentegen een negatief rendement van 17%.   In het jaar 2015 heeft APC een bedrag van ruim NAf 80 miljoen aan nieuwe beleggingen uitgezet in het binnenland. Het rendement op de binnenlandse beleggingen bedroeg in 2015 4,5% terwijl het rendement op de buitenlandse beleggingen bleef steken op 0,4% negatief. Het totale rendement op de beleggingen van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao kwam per ultimo 2015 uit op 2,2%.
Specificatie belegd vermogen
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de portefeuille van het Fonds weer:
* De cijfers in de tabel zijn afgerond   Pensioenregeling In december 2015 is de pensioenlandsverordening overheidsdienaren gewijzigd en per 1 januari 2016 in werking getreden. De meeste belangrijke wijzigingen betreffen een verhoging van de pensioenleeftijd van 60 jaar naar 65 jaar, wijziging van de eindloonregeling naar een middelloonregeling en aanpassing van de onvoorwaardelijke indexatie naar een voorwaardelijke indexatie. Deze wijzigingen hadden een eenmalig positief effect van 2 procentpunten op de dekkingsgraad van het Fonds.   In dit kwartaalbericht zijn voorlopige cijfers opgenomen waarop nog geen accountantscontrole is toegepast.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015