Willemstad, 29 maart 2016

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, 1ste helft 2016

Willemstad – De directie van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC of het Fonds) geeft een samenvatting van de beleggingsresultaten van het Fonds voor de eerste halfjaar van 2016 en de dekkingsgraad evenals de ontwikkelingen op de financiële markten tot en met 30 juni 2016.

 

De hoofdpunten van dit persbericht zijn samengevat in de volgende tabel, alle bedragen zijn in miljoenen opgenomen.

Ultimo juni 2016 bedroeg de dekkingsgraad van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao 100%. De dekkingsgraad is gedefinieerd als de verhouding tussen het beschikbaar vermogen en de voorziening pensioenverplichtingen en geeft de mate aan waarin het Fonds in de toekomst aan de opgebouwde pensioenverplichtingen kan voldoen. Het pensioenvermogen en het belegd vermogen van het Fonds bedroegen respectievelijk NAf 4.452 miljoen en NAf 4.324 miljoen waarvan NAf 1.992 miljoen belegd in het binnenland en NAf 2.332 miljoen belegd in het buitenland.
Ontwikkelingen in binnen en buitenland.

In de eerste helft van 2016 waren de financiële markten wereldwijd bijzonder volatiel en werden stevige verliezen geleden in het begin van het jaar om aan het einde van het eerste kwartaal sterk te herstellen. Het tweede kwartaal stond volledig in het teken van de BREXIT referendum die op 23 juni zou plaatsvinden, houdende de mogelijkheid dat het Verenigde Koninkrijk uit de Europese Unie kon uittreden. Afhankelijk van de peilingen rondom een BREXIT stegen of daalden rentes en aandelenkoersen.

De toespelingen die de Amerikaanse Federal Reserve deed over een mogelijke renteverhoging binnenkort gezien de positieve economische groei-indicatoren in de Verenigde Staten waaronder de positieve ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zorgde ook voor extra volatiliteit in de markt. De economische groei zet verder door en de hogere olieprijs en de enigsins afgezwakte dollar zorgen voor een toenemende inflatie. Onzekerheid ten aanzien van de uitslag van de komende presidentiele verkiezingen in de V.S. en het toekomstige politieke mandaat droegen tevens bij aan volatiele markten.

 

Ondanks het feit dat de wereldeconomie een lichte groei doormaakte in het eerste kwartaal van 2016, stelde de Wereldbank haar groeiverwachtingen voor 2016 bij als gevolg van de afzwakkende groei van de ontwikkelde landen en de ontwikkelingen in de olie- en grondstoffensector.

 

Op 23 juni 2016 werden de financiële markten verrast toen bleek dat de Britten toch voor een Brexit hadden gestemd. De stemming op de financiële markten sloeg om en beleggers verkochten hun  aandelen massaal, hetgeen impliceerde dat zij uitgaan van een verslechtering van de economische omstandigheden op middellange termijn, voornamelijk in Europa als gevolg van de BREXIT.  Met name de politieke instabiliteit en onzekerheid zullen leiden tot een afwachtende houding voor wat betreft investeringen door bedrijven en consumenten en wordt verwacht dat gedurende de onderhandelingsperiode de Britse economie onder druk komt te staan. Eveneens kan de Brexit andere EU-landen er toe bewegen om ook het lidmaatschap op te zeggen. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor de al zwakke Europese economie.

 

Gedurende de eerste helft van het jaar merkten wij op dat de optimisme in de opkomende markten terugkeerde. Hoewel de valuta’s nog steeds onder druk staan, is de veerkracht van sommige gebieden groot en hebben zij nog monetaire instrumenten die kunnen worden ingezet, waaronder het opkopen van staatsschulden. De resultaten binnen de regio’s verschillen trouwens sterk van elkaar. Brazilië en Rusland kampen nog steeds met een recessie. Azië blijft economisch de sterkste regio. De prestaties van de aandelen beurzen weerspiegelen dit beeld overigens niet.  Zowel de Braziliaanse aandelenindex al de Chinese index laten goede resultaten zien.

 

DE US Dollar verloor enige waarde tegen verschillende van de voornaamste valuta’s, inclusief de Euro en de Yen. De US Dollar zwakte af met circa 2.3% ten opzichte van de Euro over de eerste helft van het jaar gemeten. De Yen steeg met 14% ten opzichte van de US Dollar.

 

Over de eerste helft van het jaar heeft APC een rendement van 3.6% geboekt op haar buitenlandse beleggingen. Over dezelfde periode kwam de waardestijging van de Noord-Amerikaanse S&P 500 Index overeen met 2.7%. De MSCI Europe Index daalde daarentegen met 9.3% over deze periode. De MSCI Emerging markets Index steeg met circa 5%.

 

Gedurende de eerste helft van het jaar kwam een aantal interessante projecten in de lokale markt, hoewel de economie zich traag ontwikkelde. Ondanks de minder positieve investeringsklimaat heeft het Fonds gedurende de eerste helft van 2016 ruim NAf 23 miljoen aan nieuwe beleggingen uitgezet in het binnenland en werd een commitment aangegaan van ruim NAf 60 miljoen voor de financiering van de bouw van de tweede megapier. Deze financiering wordt in het derde kwartaal geconcretiseerd.

 

Het rendement op de binnenlandse beleggingen bedroeg voor de eerste helft van 2016 2,2% terwijl het rendement op de buitenlandse beleggingen 3,6% bedroeg. Het totale rendement op de beleggingen van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao kwam voor de eerste 6 maanden van 2016 uit op 2,9%.

 

Ondanks het feit dat het rendement over de eerste helft van 2016 positief was, is het pensioenvermogen niet evenredig toegenomen doch nagenoeg gelijk gebleven. Dit heeft te maken met het feit dat het pensioenfonds uit hoofde van de middelloonregeling minder premie-inkomsten genereert dan voorheen terwijl de pensioenuitkeringen zijn toegenomen doordat er meer gepensioneerden zijn bijgekomen.

Specificatie belegd vermogen
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de portefeuille van het Fonds weer:
* De cijfers in de tabel zijn afgerond   In dit kwartaalbericht zijn voorlopige cijfers opgenomen waarop nog geen accountantscontrole is toegepast.

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao ©2015